GDPR - Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Föreningen Gripsholmsgymnasterna (802415-0222), nedan kallad föreningen, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen har som ändamål att bedriva truppgymnastik för barn och ungdomar i enlighet med "Idrottsrörelsens verksamhetsidé".

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (t.ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlingsavgifter m.m.).

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till Svenska gymnastikförbundet (via försäkringsbolaget Pensum). Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bl.a. Riksidrottsförbundet och Strängnäs kommun.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen
 • Föreningsadministration
 • Deltagande i föreningens träningsverksamhet
 • Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet
 • Licenshantering
 • Ansökan om bidrag
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Utbildningar arrangerade av föreningen
 • Kontakt med medlem
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan t.ex. vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandling

 1. Hantering av medlemskap i föreningen
 2. Föreningsadministration 
 3. Deltagande i föreningens träningsverksamhet 
 4. Licenshantering 
 5. Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet
 6. Ansökan om bidrag 
 7. Sammanställning av statistik och uppföljning 
 8. Utbildningar arrangerade av föreningen 
 9. Kontakt med föreningen 
 10. Besök på vår hemsida 
 11. Publicering av material på hemsida och sociala medier  

Laglig grundnd

 1. Avtal
 2. Avtal
 3. Avtal
 4. Avtal
 5. Avtal
 6. Rättslig förpliktelse
 7. Allmänt intresse
 8. Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke
 9. Intresseavvägning 
 10. Intresseavvägning
 11. Samtycke och ibland intresseavvägning  

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan begära ett registerutdrag från föreningen.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan begära dataportabilitet av dina personuppgifter från föreningen.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att få uppgifterna om dig raderade:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Mer information hur du kan tillvarata dina rättigheter återfinns i Riksidrottsförbundets Instruktion för att tillvarata enskildas rättigheter, besök www.rf.se. Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen: mariefredsgf@outlook.com


Kontakta oss enklast via mail
Mariefredsgf@outlook.com

Postadress:
Föreningen Mariefreds GF
c/o Tilda Almén
Rådjursvägen 6A
647 35 Mariefred

Instagram | Facebook